Načítavanie...

ZMLUVNÉ PRÁVO

Cieľ: Zabezpečiť pre klienta zmluvu so zrozumiteľne
definovanými a vymožiteľnými právami a povinnosťami.

Zmluva predstavuje právny základ budúcich vzťahov, nakoľko predpokladá a upravuje budúce správanie zmluvných strán v konkrétnej situácii.

Kvalita zmluvy pritom podľa nášho názoru nie je primárne vyjadrená jej dĺžkou, ale pochopením potrieb klienta a požiadaviek druhej zmluvnej strany tak, aby po zvážení všetkých poznateľných rizík uzatváraná zmluva zadefinovala vzájomné práva a povinnosti bez toho, aby mohol v budúcnosti o výklade zmluvy vzniknúť spor.

Vzhľadom na uvedenú dôležitosť preto Witt&Kleim Advokátska kancelária poskytuje v rámci zmluvného práva právne služby spočívajúce v tvorbe a úprave textu zmlúv, ako aj zastupovaní klientov pri vyjednávaní obsahu zmlúv s druhou stranou, a to vrátane zmlúv odkazujúcich na obchodné podmienky alebo kolektívne zmluvy, zmlúv s medzinárodným prvkom a zmlúv osobitne neupravených či zmlúv z finančného sektora.

Advokátska kancelária tieto právne služby poskytuje podnikateľom aj nepodnikateľom v rámci ich občianskoprávnych vzťahov (darovacie zmluvy, zmluvy o pôžičke, kúpne zmluvy, zmluvy o prevode vlastníckeho práva k bytu).

V častých prípadoch advokátska kancelária klientom poskytuje právne služby spočívajúce v due deligence existujúcej zmluvnej dokumentácie, respektíve vykonáva právny audit, ktorého výsledkom je poskytnutie informácií klientovi o zmluvách klienta alebo jeho potenciálneho partnera s pomenovaním práv, povinností a predovšetkým rizík, ktoré z nich klientovi vyplývajú, a taktiež advokátska kancelária poskytuje návrh právneho riešenia rizikových zmlúv s odporučením konkrétneho postupu.

Služby poskytované advokátskou

kanceláriou v rámci zmluvnej agendy

Právne poradenstvo v predzmluvných vzťahoch

Tvorba (textácia) zmlúv a súvisiacej zmluvnej dokumentácie vrátane obchodných podmienok a kolektívnych zmlúv

Pripomienkovanie a právne zastupovanie klienta pri vyjednávaní obsahu zmlúv s druhou zmluvnou stranou

Právne poradenstvo týkajúce sa zabezpečenia pohľadávok uzatvorením samostatných zmlúv a dohôd (najmä záložných zmlúv)

Vypracovanie právnych analýz k uzatvoreným zmluvám a inej zmluvnej dokumentácie

Zabezpečenie zmluvnej dokumentácie v oblasti energetiky a obchodu s energiami

Právny audit (due deligence)Vyššie uvedený zoznam služieb má len demonštratívny charakter a vzhľadom na okruh právnych vzťahov v tejto právnej oblasti neobsahuje úplne všetky služby poskytované advokátskou kanceláriou Witt&Kleim. Ak ste v zozname nenašli službu, ktorú potrebujete zabezpečiť, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a radi Vás bezplatne budeme informovať ohľadne možnosti realizovania Vami požadovaných služieb. Telefónne čísla a e-mailové adresy nájdete v sekcii Kontakt.

Zadať kancelárii dopyt na právne služby v oblasti zmlúv

Dopyt

Odpovede na ďalšie otázky nájdete v sekcii Časté otázky

Prejsť