Načítavanie...

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Cieľ: Zabezpečenie súladu faktického stavu
s požiadavkami GDPR pri ochrane osobných údajov

Witt&Kleim Advokátska kancelária poskytuje komplexné služby v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR).

Witt&Kleim poskytuje plnohodnotné právne služby v oblasti ochrany osobných údajov, predovšetkým s ohľadom na požiadavky kladené na nich zákonmi a tiež predpisom GPDR, kde výsledkom činnosti je plná implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Štandardný postup pri implementácii zahŕňa vstupný audit, ktorým sa zhodnocuje aktuálny stav a ktorý sa realizuje faktickou ohliadkou priestorov, naštudovaním existujúcej dokumentácie a zmlúv, organizačnej štruktúry a oprávnení, faktických bezpečnostných opatrení ako aj stavu informačných systémov. Výsledkom auditu je posúdenie existencie rizík a návrhov riešení v podobe vypracovania smerníc, najmä pre vybavovanie agendy dotknutých osôb, pre management bezpečnostných incidentov a informačného systému a súvisiacej bezpečnostnej dokumentácie (GDPR complience dokumentácia).

Okrem samotného posúdenia a návrhov riešenia je súčasťou služieb aj výkon následnej kontroly zavedených opatrení pravidelnými a námatkovými kontrolami, resp. následným auditom dodržiavania prijatých opatrení. Výsledkom kontroly sú okrem samotných zistení aj návrhy na ďalšie doplnenie procesných dokumentov s ohľadom na minulú skúsenosti po implementácii procesov.

Súčasťou poskytovaných služieb je aj realizácia školený oprávnených osôb a zamestnancov pri zohľadnení praktických poznatkov ako aj najnovšej rozhodovacej činnosti Úradu na ochranu osobných údajov, resp. súdnu prax.

Individuálne sú pre klienta poskytované služby pri individuálnych zmluvách a negociácii ich obsahu, pokiaľ ich súčasťou má byť odovzdávanie dát do iných členských krajín EÚ, resp. do mimočlenských krajín, napr. do USA a Kanady (viac v sekcii Právne služby - Zmluvné právo).

Rovnako štandardom poskytovaných služieb je zabezpečenie zastupovania klienta pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a prípadných súdnych konaniach súvisiacich s ochranou osobných údajov.

Advokátska kancelária poskytuje aj služby tzv. zodpovednej osoby (dátového ombudsmana), ktorý vystupuje ako odborne zdatná osoba, ktorá má byť spôsobilá poskytovať poradenstvo napr. pri požiadavka dotknutých osôb ako aj pri tzv. dátových incidentoch. Táto osoba je taktiež evidovaná aj Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a slúži do istej miery ako garant dodržiavania postupov pri nakladaní s osobnými údajmi.

Služby poskytované v oblasti

ochrany osobných údajov (GDPR)

Vypracovanie štandardizovaných dokumentov a relevantných dodatkov k existujúcim dokumentom

Zabezpečenie súladu postupov a dokumentov klienta s Nariadením Európskej Únie o ochrane osobných údajov (GDPR) pre obchodné spoločnosti

Poradenstvo a posúdenie relevantných dokumentov obchodných spoločností na úrovni právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov

Vypracovanie smerníc a internej dokumentácie pre spracovanie osobných údajov fyzických osôb, najmä zamestnancov

Poradenstvo pri prenose údajov do členských krajín Európskej únie a mimo nej

Posúdenie a návrh riešení pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany údajov poskytovateľov cloudových služieb, e-shopov a developerov mobilných a online aplikácií

Zastupovanie pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Vykonávanie funkcie zodpovednej osoby (dátový ombudsman)

Realizácia kontrolných a revíznych auditov

Školenia oprávnených osôb a zamestnancovVyššie uvedený zoznam služieb má len demonštratívny charakter a vzhľadom na okruh právnych vzťahov v tejto právnej oblasti neobsahuje úplne všetky služby poskytované advokátskou kanceláriou Witt&Kleim. Ak ste v zozname nenašli službu, ktorú potrebujete zabezpečiť, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a radi Vás bezplatne budeme informovať ohľadne možnosti realizovania Vami požadovaných služieb. Telefónne čísla a e-mailové adresy nájdete v sekcii Kontakt.

Zadať kancelárii dopyt na právne služby v oblasti ochrany osobných údajov

Dopyt

Odpovede na ďalšie otázky nájdete v sekcii Časté otázky

Prejsť