Načítavanie...

SPRÁVA POHĽADÁVOK

Cieľ: Prevenčne pôsobiť proti vzniku prípadov
neplatenia pohľadávok a v prípade potreby ich efektívne vymôcť.

Witt&Kleim Advokátska kancelária vykonáva komplexnú správu pohľadávok klientov.

Primárnym cieľom právnych služieb v tejto oblasti je predchádzanie nútenému vymáhaniu pohľadávok klientov od ich dlžníkov. Advokátska kancelária preto vykonáva auditovanie budúcich obchodných partnerov klienta a v závislosti od miery zisteného rizika odporúča klientovi preventívne obchodnoprávne riešenia smerujúce k minimalizovaniu prípadov omeškania s plnením záväzkov, zabezpečeniu vymožiteľnosti nárokov klienta a uľahčeniu jeho dôkaznej situácie, hlavne prostredníctvom zabezpečenia pohľadávok na základe záložných zmlúv, ručenia, pristúpenia k záväzku, zmenky, uznania záväzku, splátkových kalendárov či notárskej zápisnice (viac aj v sekcii Právne služby – Zmluvné právo).

Napriek rozsiahlemu portfóliu spravovaných pohľadávok ku každému prípadu pristupujeme individuálne a pri odporúčaní postupu smerujúceho k uspokojeniu pohľadávky zohľadňujeme záujmy klienta a osobitosti prípadu vrátane majetkových pomerov dlžníka a štandardnej dĺžky súdneho konania.

V rámci správy pohľadávok poskytujeme klientom právne služby pri mimosúdnom riešení sporov, najmä v prípadoch vyžadujúcich si osobitný prístup, v ktorých nie je obchodne vhodné riešiť spor súdnou cestou, napríklad, ak ide o strategického partnera. V takýchto prípadoch využívame aj služby špecializovaných mediátorov.

Advokátska kancelária poskytuje klientom právne služby tiež v súdnych konaniach spočívajúce v príprave a podaní žaloby a v právnom zastupovaní v následnom súdnom konaní aktívnou účasťou na pojednávaniach a uplatňovaní procesných práv klienta, a rovnako v rozhodcovskom konaní predstavujúcom spravidla rýchlejšiu alternatívu voči štandardnému súdnemu konaniu.

Právny servis v oblasti správy pohľadávok zahŕňa aj ich nútené vymáhanie v exekučnom konaní, v ktorom sa právne služby advokátskej kancelárie nekončia podaním návrhu na vykonanie exekúcie, ale naopak, aktívne komunikujeme so súdnym exekútorom za účelom čo najrýchlejšieho vymoženia pohľadávky klienta.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam v odvetví konkurzného práva klientov úspešne zastupujeme tiež v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní vedenom proti ich dlžníkovi, kedy v mene klienta prihlásime jeho pohľadávky a následne uplatňujeme práva veriteľa vrátane zastupovania v konaní o priznanie hlasovacích práv, v incidenčnom konaní alebo vo vylučovacom konaní a vo veriteľských orgánoch, ako aj analýzy inými veriteľmi prihlásených pohľadávok a ich popierania. V odôvodnených prípadoch na základe pokynu klienta iniciujeme konkurzné konanie podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu.

Efektívnu správu pohľadávok advokátska kancelária zabezpečuje skúseným personálom, ktorý klientovi poskytne vždy presnú a aktuálnu informáciu, a technickým vybavením umožňujúcim vykonávanie automatizovaných úkonov, ktorým sa zvyšuje efektivita poskytovaných služieb a súčasne znižuje ich cena a ktoré zároveň umožňuje spravovať celé portfóliá pohľadávok klienta (t.j. bez ohľadu na ich počet).

Advokátska kancelária poskytuje právne služby aj pri postupovaní (predaji) pohľadávok vrátane právneho zastrešenia obchodných verejných súťaží, dražieb, respektíve elektronických tendrov s cieľom predaja pohľadávok s čo najvyšším výťažkom pre klienta, tzv. procurement.

Služby poskytované kanceláriou

pri správe pohľadávok

Analýza pomerov partnera pred uzatvorením zmluvy

Odporučenie obchodnoprávneho riešenia individuálneho prípadu

Právna analýza v oblasti uplatňovania a vymáhania pohľadávok

Komplexná správa pohľadávok v predsúdnom štádiu

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Osobná komunikácia s dlžníkmi

Príprava právnych úkonov týkajúcich sa pohľadávok (záložné zmluvy, ručenie, pristúpenie k záväzku, zmenky, notárske zápisnice, uznanie záväzku/dlhu, splátkové kalendáre, dohody o urovnaní)

Vypracovanie žalôb, návrhov na vydanie platobného rozkazu, návrhov na vykonanie exekúcie, návrhov na vyhlásenie konkurzu

Prihlasovanie pohľadávok do konkurzu, reštrukturalizácie a likvidácie, popieranie pohľadávok iných veriteľov, vypracovanie podnetov na priznanie hlasovacích práv

Právne zastupovanie v súdnom konaní, v rozhodcovskom konaní, v exekučnom konaní, v konkurznom konaní, v reštrukturalizačnom konaní, v konaniach vyvolaných konkurzným alebo reštrukturalizačným konaním (incidenčné konania, vylučovacie konania, odporovacie konania)

Právne zastupovanie pri predaji pohľadávok - zmluvy o postúpení pohľadávok

Úkony súvisiace so súťažami, dražbami a tendrami za účelom postúpenia portfólia pohľadávok

Vyššie uvedený zoznam služieb má len demonštratívny charakter a vzhľadom na okruh právnych vzťahov v tejto právnej oblasti neobsahuje úplne všetky služby poskytované advokátskou kanceláriou Witt&Kleim. Ak ste v zozname nenašli službu, ktorú potrebujete zabezpečiť, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a radi Vás bezplatne budeme informovať ohľadne možnosti realizovania Vami požadovaných služieb. Telefónne čísla a e-mailové adresy nájdete v sekcii Kontakt.

Zadať kancelárii dopyt na právne služby v oblasti správy pohľadávok

Dopyt

Odpovede na ďalšie otázky nájdete v sekcii Časté otázky

Prejsť