Načítavanie...

REŠTRUKTURALIZÁCIE

Cieľ: Ozdravenie podniku klienta spolu s racionalizáciou záväzkov,
respektíve maximalizácia uspokojenia pohľadávky klienta.

Witt&Kleim Advokátska kancelária zabezpečuje v oblasti reštrukturalizácií komplexné právne poradenstvo pre dlžníkov, veriteľov aj investorov.

S ohľadom na dôsledky pandémie COVID-19 bol spustený špecializovaný web restrukturalizacia.eu.

Reštrukturalizácia predstavuje významný nástroj na ozdravenie podnikateľa a je tiež nástrojom pre investorov vstupujúcich do obchodných spoločností v kríze alebo v úpadku (viac aj v sekcii Právne služby – Fúzie a akvizície) garantujúcim, že po úspešnej reštrukturalizácii bude mať investor prehľad o veriteľoch a ich pohľadávkach bez rizika predchádzajúcimi štatutármi nesprávne zaúčtovaných či zatajených záväzkov.

Advokátska kancelária poskytuje dlžníkom ucelené právne služby smerujúce k povoleniu reštrukturalizácie (vyhotovenie návrhu na povolenie reštrukturalizácie, návrhu na prerušenie konkurzného konania, komunikácia so správcom vyhotovujúcim reštrukturalizačný posudok) a následné právne poradenstvo počas celej reštrukturalizácie vrátane právnych rád pri príprave reštrukturalizačného plánu v úzkej spolupráci s klientom, veriteľským výborom či správcom a príprave návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu súdom.

Nakoľko obdobie reštrukturalizácie je citlivým obdobím, klientom poskytujeme právne služby aj pri komunikácii s veriteľmi, najmä za účelom negociácie obsahu budúcich povinností klienta voči týmto veriteľom a súčasne s cieľom vysvetlenia právnej situácie týmto veriteľom a zachovania tak dobrých obchodných vzťahov do budúcnosti.

Cieľom advokátskou kanceláriou vykonávaných úkonov je hladký priebeh reštrukturalizačného konania, na konci ktorého bude veriteľmi prijatý a súdom potvrdený reštrukturalizačný plán klienta.

Klientom, v právnom postavení veriteľov, advokátska kancelária zabezpečuje prihlasovanie pohľadávok do reštrukturalizácie a následné právne zastupovanie v reštrukturalizácii vrátane zastupovania vo veriteľských orgánoch, aktívnej komunikácie s dlžníkom, správcom a súdom a právneho zastupovania klienta pri popretí jeho pohľadávky (viac aj v sekcii Právne služby – Správa pohľadávok).

Klientom - investorom do rizikových spoločností advokátska kancelária zabezpečuje vypracovanie právnej analýzy, na základe ktorej klient môže posúdiť nevyhnutnosť, respektíve vhodnosť procesu reštrukturalizácie pre subjekt, do ktorého má klient – investor záujem vstúpiť, ako aj právne poradenstvo pri transakčnej dokumentácii (viac v sekcii Právne služby – Fúzie a akvizície).

Služby poskytované advokátskou

kanceláriou pri reštrukturalizáciách

Právne poradenstvo pre veriteľov, dlžníkov a investorov

Právne riešenie existujúceho alebo hroziaceho úpadku

Právne zastupovanie veriteľov, dlžníkov a správcov v reštrukturalizačných konaniach a v konaniach súvisiacich s reštrukturalizačným konaním

Návrhy na povolenie reštrukturalizácie

Prihlasovanie pohľadávok

Právne zastupovanie na schôdzach veriteľov a na zasadnutiach veriteľského výboru

Právne poradenstvo pri príprave reštrukturalizačných plánov

Návrhy na potvrdenie reštrukturalizačného plánu a nahradenie súhlasu skupiny

Návrhy na určenie neúčinnosti reštrukturalizačného plánu

Vypracovanie právnych analýz stanovísk v oblasti reštrukturalizácií

Obrana proti zneužívaniu reštrukturalizácií v neprospech klienta

Právne poradenstvo pri predaji a kúpe pohľadávok vo vzťahu k reštrukturalizáciiVyššie uvedený zoznam služieb má len demonštratívny charakter a vzhľadom na okruh právnych vzťahov v tejto právnej oblasti neobsahuje úplne všetky služby poskytované advokátskou kanceláriou Witt&Kleim. Ak ste v zozname nenašli službu, ktorú potrebujete zabezpečiť, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a radi Vás bezplatne budeme informovať ohľadne možnosti realizovania Vami požadovaných služieb. Telefónne čísla a e-mailové adresy nájdete v sekcii Kontakt.

Zadať kancelárii dopyt na právne služby v oblasti reštrukturalizácií

Dopyt

Odpovede na ďalšie otázky nájdete v sekcii Časté otázky

Prejsť