Načítavanie...

NEHNUTEĽNOSTI A DEVELOPMENT

Cieľ: Služby, vďaka ktorým sa klient nemusí venovať
právnym otázkam súvisiacim s nakladaním s nehnuteľnosťami.

Právny servis v oblasti nehnuteľností a developmentu predstavuje kľúčovú oblasť poskytovaných právnych služieb, ktoré zabezpečujeme nielen pre súkromný ale aj verejný sektor.

Klientom advokátskej kancelárie majúcim záujem o predaj alebo kúpu nehnuteľností vrátane bytov či nebytových priestorov advokátska kancelária zabezpečuje právne poradenstvo spočívajúce v právnej previerke (due dilegence) nehnuteľnosti, príprave a negociácii transakčnej dokumentácie (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru, záložná zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena), zastupovaní v katastrálnom konaní, ako aj v komunikácii s realitnou kanceláriou alebo finančnou inštitúciou pri úverovom financovaní kúpy nehnuteľnosti (viac aj v sekcii Právne služby – Zmluvné právo).

V oblasti developmentu je predmetom poskytovaných právnych služieb advokátskej kancelárie aktívna participácia pri získavaní územných rozhodnutí a stavebných povolení pre realizáciu projektov vrátane komunikácie s relevantnými orgánmi verejnej moci a tretími osobami, ktoré majú vplyv na vydanie predmetných rozhodnutí, ako aj vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv s financujúcimi bankami, so zhotoviteľmi stavieb a budúcimi vlastníkmi nehnuteľností.

Osobitým druhom konania, v ktorom advokátska kancelária poskytuje klientom právne poradenstvo, je vyvlastňovacie konanie, pričom cieľom poskytovaných služieb je predovšetkým zabezpečenie spravodlivej a primeranej odmeny pre klienta za vyvlastnenú nehnuteľnosť.

Witt&Kleim Advokátska kancelária ďalej spolupracuje s obcami pri príprave obchodných verejných súťaží, verejných obstarávaní a iných súťažných mechanizmov, na základe ktorých má dôjsť k nadobudnutiu vlastníckeho práva k bytovým domom za účelom rozširovania bytových kapacít obcí, pričom súčasťou týchto služieb je aj zabezpečenie úkonov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej moci a získaniu dotácií, respektíve úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania na účely financovania týchto bytových kapacít.

Služby poskytované v odvetví

nehnuteľností a developmentu

Due diligence nehnuteľností

Právne posúdenie realizovateľnosti projektov

Príprava greenfield a brownfield projektov

Kúpne, darovacie, zámenné a nájomné zmluvy

Úprava práv k stavebným a poľnohospodárskym pozemkom, rodinným domom, bytom, nebytovým priestorom, polyfunkčným budovám

Zmluvná dokumentácia s financujúcimi partnermi a zhotoviteľmi stavebných prác

Právne zastupovanie v územnom, stavebnom, vyvlastňovacom a katastrálnom konaní

Zriadenie vecných bremien (práv doživotného užívania)

Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam

Právna agenda súvisiaca s obstaraním obytných kapacít pre mestá a obce

Právne služby pri zabezpečení dotácií a financovania nadobudnutia obytných kapacít pre mestá a obceVyššie uvedený zoznam služieb má len demonštratívny charakter a vzhľadom na okruh právnych vzťahov v tejto právnej oblasti neobsahuje úplne všetky služby poskytované advokátskou kanceláriou Witt&Kleim. Ak ste v zozname nenašli službu, ktorú potrebujete zabezpečiť, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a radi Vás bezplatne budeme informovať ohľadne možnosti realizovania Vami požadovaných služieb. Telefónne čísla a e-mailové adresy nájdete v sekcii Kontakt.

Zadať kancelárii dopyt na právne služby v oblasti nehnuteľností

Dopyt

Odpovede na ďalšie otázky nájdete v sekcii Časté otázky

Prejsť